O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

30 listopada 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
  4. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień, poboru podatku od nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2019r Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  7. Wolne wnioski i dyskusje
  8. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   Stanisław Madejczyk