ZAWIADOMIENIE

Na podstawie uchwały Rady Gminy Brzyska Nr VI/32 z dnia 8 marca 2019r,

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Wróblowa,że w dniu 16 marca 2019 o godzinie 1800 na Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wróblowej odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wróblowa