O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

20 listopada 2019r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad

2.Zatwierdzenie porządku obrad

3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brzyska

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019r

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Brzyska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form i zakresu pomocy jak również trybu postępowania w tych sprawach.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.

8.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy na 2020 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NONSTER kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska na działki prywatne z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

11.Wolne wnioski i dyskusje

12.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Stanisław Madejczyk