O B W I E S Z C Z E N I E 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

9 września 2020 r. o GODZ.1500

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie

NADZWYCZAJNA SESJA

RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin  należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.
  5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk