Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska LIWOCZANKA otrzymało dotację z Narodowego Centrum Kultury z programu EtnoPOLSKA 2020 na realizację projektu pn. "LIWOCZANIE" - na galowo!

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

9 września 2020 r. o GODZ.1500

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie

NADZWYCZAJNA SESJA

RADY GMINY BRZYSKA

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin  należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Madejczyk

"Rolniku Spisz się Sam!"


Ruszył konkurs z SuperNowości24. Do zdobycia atrakcyjne nagrody - bony towarowe wartości 200 zł.
Konkurs trwa codziennie od 07.09 do 02.10 br.
Dla najszybszych osób danego dnia, które zgłoszą na stronie Super Nowości fakt wypełnienia internetowego spisu rolnego, otrzyma nagrodę 🏆

Regulamin konkursu

 

Konkurs

INFORMACJA

Stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Brzyska informuje, że w terminie do 15 września 2020r. (w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych), do 15 października 2020r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych) lub do 15 lutego 2021r. (w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego) przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom w zerówkach, studentom szkół wyższych i licencjackich.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł. netto. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308 zł. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gminy Brzyska.

Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć odpowiednie dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Szczegółowych informacji udziela się pod nr tel. 13 4262944.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki o charakterze edukacyjnym, a w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego, artykułów szkolnych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

W załączniku pliki do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie

Oświadczenie o Uzyskanym Dochodzie Jednorazowym

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2020-08-18 11:00
Do: 2020-08-19 00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

O B W I E S Z C Z E N I E

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 26 sierpnia 2020 r. o godz. 1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

 SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m.in;

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Brzyska za 2019 r.
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Brzyska za 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzyska wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2019 r.
 10. Informacja przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2019 r.
 11. Wolne wnioski i dyskusje.
 12. Zakończenie obrad.                                                                              

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy  

Stanisław Madejczyk