INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO

GMINY BRZYSKA

 

Informuję że w dniu 12.06.2020 (tj. piątek) będzie pełniony dyżur w godzinach               od 12:00 do 15:00 w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczy przez pełnomocników komitetów wyborczych na Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020.

 

                                 Urzędnik Wyborczy Gminy Brzyska

                                                         Iwona Biernacka

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

15 czerwca 2020r o GODZ.1100

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA

 RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

5.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (nagórze prawe) w dniu 09.06.2020r. znaleziono psa (owczarek niemiecki). Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945.

1.jpg

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Brzyska (okolice kościoła) w dniu 08.06.2020r. znaleziono psa (suczke). Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska - Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134262945.

3.jpg

„Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia”- to słowa jednego z najbystrzejszych ludzi wszech czasów Alberta Einsteina.

Tezę tę, niestety potwierdza wielu specjalistów znających wagę problemu. Szacuje się, że w Polsce występuje ponad 450 gatunków i podgatunków pszczół. Pszczoły są głównymi zapylaczami roślin entomofilnych, a dzięki ich zapylaniu plony roślin wzrastają średnio od 30-50%, 78% roślin na świecie stanowią rośliny entomofilne.

Do owadów zapylających kwiaty należą również przylżeńce, motyle, błonkówki, owadów tych obecnie jest coraz mniej, głównie z powodu zanieczyszczenia środowiska.

Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. nr 11, poz. 94, z późn. zm.). Zawiera wiele artykułów związanych z używaniem środków ochrony roślin w stosunku do ochrony pszczół. Jednym z najważniejszych z punktu widzenia pszczelarzy jest art. 68., który mówi:

 1. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 2. Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, pszczoła to zwierzę, w związku z tym art. 68 wyraźnie stanowi, iż stosując środki ochrony roślin w dzień na kwitnący łan rzepaku, wykonujący ten zabieg łamie prawo poprzez stworzenie zagrożenia życiu zwierząt – pszczół. Ponieważ pszczoła miodna jest zwierzęciem, które prowadzi dzienny tryb życia (w dużym uproszczeniu rzecz biorąc) i jej bytność jest uzależniona od zbioru nektaru, pyłku i wody w ciągu dnia.

Dlatego art. 68. wymusza stosowanie środków ochrony roślin po locie pszczół i innych owadów zapylających. Zabieg taki musi być przeprowadzony późnym wieczorem lub w nocy.

Należy również dodać, iż nie ma środka ochrony roślin, który nie byłby trucizną – dlatego podczas stosowania nawet „bezpiecznych” substancji wykonujący zabieg musi o tym pamiętać i wykonać go w taki sposób, aby środek ten zdążył wyschnąć przed lotem pszczół.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2020-05-27 11:00
Do: 2020-05-27 18:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Obwieszczenie

W dniu 26 maja 2020 roku o godzinie 1200 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się

Sesja Rady Gminy Brzyska

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Brzyska należności cywilno-prawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brzyska oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości Wróblowa i Dąbrówka „Dąbrówka”.
 13. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2019 rok.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 15. Sprawozdanie finansowe gminy Brzyska za 2019 rok.
 16. Wolne wnioski i dyskusje
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 Stanisław Maddejczyk