Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.

Od dnia 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Ustawa ta wprowadziła szereg zmian w specustawie, w tym w zakresie dotyczącym pomocy finansowej z budżetu państwa dla środowiska rolniczego.

Na podstawie art. 1 pkt 4 ww. ustawy zostało umożliwione osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników uzyskanie prawa do zasiłku opiekuńczego. Do przyznawania i wypłaty zasiłku opiekuńczego, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie:

 podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,

 osobie podlegającej ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,

 która sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy drugi z rodziców może zapewnić opiekę lub poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

 dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

 dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z zasiłku opiekuńczego na kolejny okres mogą skorzystać zarówno rodzice, którym taki zasiłek został przyznany z tytułu wcześniejszej opieki nad dzieckiem, jak i rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem po raz pierwszy.

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego wszczyna się na pisemny wniosek złożony:

 za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,

 przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS - ePUAP,

 w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym.

 osobiście (wniosek wydrukowany, uzupełniony, podpisany i dostarczony za pomocą "wrzutni" w Placówce Terenowej w Jaśle, ul. Mickiewicza 4a

W przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do wniosku o zasiłek opiekuńczy powinien być dołączony dokument, który potwierdza niepełnosprawność, tj.:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy (np. soboty i niedzieli) jednak przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek ten przysługuje rodzicom łącznie nie dłużej niż 14 dni, niezależnie od tego jaka liczba dzieci wymaga opieki.

Wysokość zasiłku opiekuńczego za każdy dzień opieki wynosi 32,41 zł (tj.1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr).

Wypłatę zasiłku opiekuńczego wstrzymuje się, jeżeli prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że prawo takie w ogóle nie istniało.

Więcej informacji na: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),

ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

Zwrot podatku akcyzowego - rachunek bankowy

 

Załączniki:
Pobierz plik (Akcyza bank.docx)Akcyza bank.docx[ ]
Pobierz plik (Akcyza bank.pdf)Akcyza bank.pdf[ ]

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BRZYSKA!

Od dzisiaj rozpoczynamy dostarczanie bawełnianych maseczek ochronnych wielorazowego użytku mieszkańcom naszej gminy.

- Aby wspólnie walczyć z epidemią i chronić zdrowie i życie nas wszystkich - zapowiedział Urząd Gminy Brzyska.

Maski rozprowadzane będą bezpośrednio do domów przez radnych Rady Gminy Brzyska , Sołtysów lub strażaków OSP poszczególnych miejscowości.

Docelowo planujemy, aby każdy dom otrzymał bezpłatnie dwie maseczki ochronne.

W tym celu zaplanowaliśmy uszycie i zakup 3000 maseczek.

Ze względów logistycznych dostarczenie maseczek potrwa kilka najbliższych dni.

Dziękuję Wspaniałym Kobietom z Gminy Brzyska, które podjęły się uszycia tych maseczek - komentuje Rafał Papciak, Wójt Naszej Gminy.

To ważne, że jesteśmy zjednoczeni w chwili próby. Działajmy RAZEM DLA GMINY BRZYSKA.
Życzę wszystkim dużo zdrowia.

 

zus                                                               Szanowni Państwo,

ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

- zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,

- świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),

- świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,

- ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Przekazujemy Państwu najnowszy Newsletter ZUS dla Biznesu poświęcony tej tematyce.

Załączniki:
Pobierz plik (ZUS dla Biznesu.pdf)ZUS dla Biznesu.pdf[ ]