O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

6 marca 2020r o GODZ.1400

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA

 RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Stanowisko Rady Gminy Brzyska z dnia 6 marca 2020r w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji p.n. „Port Solidarność-Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                            Stanisław Madejczyk

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu projektów, których celem jest realizacja zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwoju sportu w Gminie Brzyska w 2020r.

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs 2020.pdf)Konkurs 2020.pdf[ ]

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

24 luty 2020r o GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie pn.”Nowe szanse, lepsza przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie gminy Brzyska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brzyska w 2020r

7.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet radnych.

8.Podjęcie uchwał: w sprawie uzupełnienia składu Komisji Socjalnej, Komisji Rozwoju i Promocji Gminy, Komisji Finansowo-Budżetowej.

9.Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

10.Wolne wnioski i dyskusje.

11.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             Stanisław Madejczyk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 - dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Więcej informacji w załącznikach.
 

          Szanowni Państwo zwracam się z prośbą o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badań posłużą do pracy magisterskiej, a Państwa opinia może okazać się niezwykle wartościowa i oddać rzeczywisty obraz zagadnień zamieszczonych w poniższej ankiecie.


Zapewniam ,że badania prowadzone są anonimowo z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystane tylko na potrzeby pracy.


Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Ankieta

Maksymilian Brzeżowski

PODR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zaprasza na szkolenie

 

Temat:

Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin

Błażkowa

28.02.2020 r.

Budynek Domu Ludowego godzina 10:00

ZAPRASZAMY

 

PODR

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zaprasza na szkolenie

 

Temat:

Płatności bezpośrednie - zasady, kryteria przyznawania, zobowiązania wynikające
z tytułu otrzymywanej pomocy w tym zasady wypełniania wniosku o płatności
w formie elektronicznej e-wniosek

Brzyska

24.02.2020 r.

Budynek Urzędu Gminy sala konferencyjna godzina 10:00

ZAPRASZAMY