Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Urzędu Gminy Brzyska

KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska.

Adres urzędu: Urząd Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1

 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Kontakt inspektorem ochrony danych:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

 

Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67; 

Prawa podmiotów danych:

 • Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.
 • Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pan i /Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – USTAWA z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz.U.2017.1875 jest obligatoryjne;

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 2
Od: 2018-06-12 11:00:00
Do: 2018-06-12 19:00:00

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 95 km/h.

Wójt Gminy Brzyska zaprasza na pierwsze spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Brzyska w myśleniu o Uczniu XXI wieku”

slajd debata1

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 1
Od: 2018-06-11 13:00:00
Do: 2018-06-11 22:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

Dotyczy : Projektu ,, Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki’’ Wystąpienie do mieszkańców.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

19 czerwca 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzyska na lata 2018-2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2017 r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2017r
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach za 2017r
 9. Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2017r
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2017r
 11. Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2017r
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2017r
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2017r
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na 2018r-2022r
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Brzyska oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i specjalnego.
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i dyskusje
 19. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 1
Od: 2018-06-05 13:00:00
Do: 2018-06-05 19:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 1
od 2018-06-04 13:00:00 do 2018-06-04 18:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Uchwała nr LII/869/18 "antysmogowa" - Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018r.