Informuję, że w dniu 29 grudnia 2014r o godz.1300

w Szkole Podstawowej w Błażkowej odbędzie się:

 

S E S J A  RADY GMINY  BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wydała rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego. Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych nie obowiązuje 31 grudnia 2014 r. i 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenie obowiązuje do 10 stycznia 2015 r.

Pełna treść rozporządzenia w załączniku

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje iż z dniem 31.12.2014 r. kończy realizację dwuletniego projektu POKL „ Czas na aktywność w gminie Brzyska”  w ramach którego zrealizowano następujące szkolenia:
1)    2013 r. – wartość projektu 160000 zł – dofinansowanie ze środków WUP – 143200,00

I n f o r m a c j a


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, że w grudniu br. rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 233/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym       (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1).
Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD , a polegać on będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej.
Instytucją zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, instytucją pośredniczącą (IP) Agencja Rynku Rolnego, zaś instytucją certyfikującą i audytową (IC i IA) Ministerstwo Finansów.
Pomoc udzielana będzie przez organizacje  partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym  (wyłonione w drodze konkursu), które będą wspierane przez organizacje partnerskie regionalne (OPR) i lokalne (OPL).
Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 wybrane zostały 4 organizacje : Caritas Polska,
Polski Czerwony Krzyż, Federacja Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, które podpisały już odpowiednie umowy .
Pomoc w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dot. programu 2014 i 2015). Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny.
Tutejszy GOPS Brzyska kwalifikować będzie osoby do pomocy żywnościowej, wydając w tym celu odpowiednie skierowania na  druku stanowiącym załącznik nr 4 do wytycznych IZ.
W związku z powyższym wszystkie osoby, które spełniają wymogi formalne i prawne warunkujące przyznanie pomocy w ramach Programu proszone są o kontakt z tut. GOPS od pon. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00.
Wszelkie informacje na temat PO PŻ oraz dokumenty z nim związane, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce pomoc społeczna/programy/program operacyjny europejskiego funduszu najbardziej potrzebującym 2014-2020/ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020) :

http://www.mpips.gov.pl/pomocspoleczna/programy/programu-operacyjnego-europejskiego-funduszu-najbardziej-potrzebujacym-2014-2020/program-pomoc-zywnosciowa/

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność: od 2014-12-12 10:00:00 do 2014-12-13 12:00:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro netto na opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka na lata 2015-2020.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

dokumentu „Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 – 2020” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014 -2020"

 

Urząd Gminy Brzyska informuje, że w miejscowości Błażkowa (droga powiatowa k. Sołtysa) w miesiącu grudniu znaleziono psa. Właściciela psa, bądź osoby które rozpoznały psa na zdjęciu i posiadają informacje dotyczące jego właściciela, lub byłyby zainteresowane adopcją psa proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Brzyska, Referat Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 6 nr tel. 134460105 wew. 45 .

altNa terenie Gminy Brzyska dnia 04.12.2014 roku został zrealizowany projekt pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią odnawialną na terenie Gminy Brzyska” który obejmował budowę 5 lamp solarnych i 1 lampy hybrydowej w miejscowościach o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Już w dniu montażu lampy zostały uruchomione i oświetliły drogi naszej gminy: w miejscowości Brzyska - droga „na Za kościele” i w miejscowości Wróblowa – przy drodze w kierunku Lipnicy Dolnej. Całkowity koszt projektu wyniósł 56.715,30 zł i w 80% został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W przyszłości na terenie naszej gminy planowanie jest rozwijanie oświetlenia ulicznego zasilanego energią odnawialną.

Oświetlenie na terenie Gminy Brzyska wykonała firma WiharyTechnic z Zabrza.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, będąca głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego.

Definiuje ona nasze interesy i działania w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa, a także odwołuje się do relacji w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Pakt Północnoatlantycki.