O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

28 marca 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Budżetu Gminy na 2018rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wróblowa”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki „pomostówki” na wyprzedzające finansowanie projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Gminy Brzyska.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brzyska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska „Błażkowa II”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Brzyska wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzyska w 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Błażkowej, Gmina Brzyska na rzecz Gminy Brzyska stanowiące własność prywatną.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości przez Gminę Brzyska należącej do prywatnego właściciela położonej w Błażkowej, Gmina Brzyska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodzin na lata 2018 – 2020”.
 17. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku programu współpracy Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 18. Interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i dyskusje
 20. Zakończenie obrad.

        

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk

Potrzebna pomoc pogorzelcom z Dąbrówki!

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla Państwa Zwolińskich- pogorzelców z Dąbrówki, którzy w dniu 16 marca 2018 r. stracili dach nad głową. Spaleniu uległ dach, strop oraz tynki wewnętrzne, a także wyposażenie domu m.in.: meble, sprzęt RTV, komputer oraz  artykuły gospodarstwa domowego. Rodzina składa się z trzech osób: rodzice i 15 letnia córka.

Lista potrzeb w związku z pożarem: krzesła, stół, fotel do biurka, wersalki, meblościanki, kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła, koce, ręczniki, ubrania i buty dla Dominiki ( wzrost 165 cm, rozmiar xs lub s, buty rozmiar 38 ), środki czystości, środki higieny osobistej, żywność długoterminowa. Wyżej wymienione rzeczy prosimy o przywiezienie do Domu Ludowego w Dąbrówce po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z sołtysem wsi panem  Janem Niezgoda - numer telefonu 787 223 365.

Liczymy na Państwa okazane serce i pomoc.

Osoby, które wyrażają chęć i mają możliwość przyjścia z pomocą potrzebującym mogą również wpłacać środki finansowe na niżej podane konto bankowe założone dla rodziny.

BS Kołaczyce - nr rachunku 59 8626 0002 2001 0002 0255 0001 - z dopiskiem "Pomoc dla państwa Zwolińskich z Dąbrówki- pożar".

W sprawie pomocy Państwu Zwolińskim z Dąbrówki można kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzyskach pod numerem telefonu 134460103 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Ogłoszenie w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Brzyska.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e18031614430.pdf)SKMBT_C454e18031614430.pdf[ ]

Informacja w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na 2018 rok.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C454e18031614370.pdf)SKMBT_C454e18031614370.pdf[ ]

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Opady śniegu stopień 1
od 2018-03-16 20:00:00 do 2018-03-17 06:00:00
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym.
Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 8 cm.
Najbardziej intensywne opady śniegu wystąpią w północnej części subregionu.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Oblodzenie stopień 1
od 2018-03-16 21:00:00 do 2018-03-17 05:00:00
W nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne dni.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A


                  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje, iż w dniach od 19 do 21 marca 2018r. w godzinach od 900 do 1400 w Domu Ludowym       w Ujeździe będą wydawane paczki żywnościowe, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Rodziny, które złożyły wniosek w GOPSie w Brzyskach o przyznanie w/w pomocy proszone są o jej odbiór zgodnie z następującym harmonogramem.

 

Harmonogram wydawanej żywności:

19.03.2018 r.

Brzyska

20.03.2018 r.

Błażkowa

21.03.2018 r.

Wróblowa, Kłodawa, Lipnica Dolna, Dąbrówka, Ujazd

 

 

Zawiadamiam mieszkańców wsi Ujazd, że podatek rolny i od nieruchomości, opłata za wywóz śmieci oraz Spółka Wodna pobierane będą w Domu Ludowym w Ujeździe od godz. 8:00 do godz. 17:00 z przerwą od godz. 12:00 do godz. 13:30 w dniach 13.03.2018r. (środa) przysiółki: Machowa, Strebikowa i Jedlinki oraz 15.03.2018r. (czwartek) Ujazd - wieś.

Chętni do zapłaty Spółki Wodnej proszeni są o zabranie nakazów płatniczych.

Osoby, które otrzymały decyzję o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Brzyska  ( pokój nr 5) w godz. pracy urzędu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji i uaktualnienie wysokości dochodów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych na II półrocze  roku szkolnego 2017/2018 w terminie do dnia 30 marca 2018r.