O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

19 czerwca 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brzyska na lata 2018-2022
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach za 2017 r oraz przedstawienie sprawozdania z działalności GCKiCZ za 2017r
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach za 2017r
 9. Zatwierdzenie raportu z sytuacji ekonomiczno- finansowej SP ZOZ w Brzyskach za 2017r
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2017r
 11. Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy z działalności za 2017r
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2017r
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Brzyska za 2017r
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na 2018r-2022r
 16. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Brzyska oraz ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i specjalnego.
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i dyskusje
 19. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 1
Od: 2018-06-05 13:00:00
Do: 2018-06-05 19:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwy grad.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 1
od 2018-06-04 13:00:00 do 2018-06-04 18:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Uchwała nr LII/869/18 "antysmogowa" - Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018r.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze stopień 1
od 2018-05-25 14:20:00 do 2018-05-25 20:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 60 km/h.

Sołtys  wsi Ujazd zawiadamia mieszkańców że w dniu 28, maj, 2018r.  tj. poniedziałek w Domu Ludowym w Ujeździe od godz. 1700  do godz. 2000  wydawane będą worki na śmieci.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem stopień 1
od 2018-05-23 13:00:00 do 2018-05-23 22:00:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

23 maja 2018r O GODZ.1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in;

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018r
 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzyska.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn” Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Brzyska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej działki położonej w Wróblowej, stanowiącą własność gminy Brzyska.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i dyskusje
 11. Zakończenie obrad.

               

                                                                

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                     Stanisław Madejczyk