„Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia”- to słowa jednego z najbystrzejszych ludzi wszech czasów Alberta Einsteina.

Tezę tę, niestety potwierdza wielu specjalistów znających wagę problemu. Szacuje się, że w Polsce występuje ponad 450 gatunków i podgatunków pszczół. Pszczoły są głównymi zapylaczami roślin entomofilnych, a dzięki ich zapylaniu plony roślin wzrastają średnio od 30-50%, 78% roślin na świecie stanowią rośliny entomofilne.

Do owadów zapylających kwiaty należą również przylżeńce, motyle, błonkówki, owadów tych obecnie jest coraz mniej, głównie z powodu zanieczyszczenia środowiska.

Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2004 r. nr 11, poz. 94, z późn. zm.). Zawiera wiele artykułów związanych z używaniem środków ochrony roślin w stosunku do ochrony pszczół. Jednym z najważniejszych z punktu widzenia pszczelarzy jest art. 68., który mówi:

 1. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 2. Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

Zgodnie z ustawą z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, pszczoła to zwierzę, w związku z tym art. 68 wyraźnie stanowi, iż stosując środki ochrony roślin w dzień na kwitnący łan rzepaku, wykonujący ten zabieg łamie prawo poprzez stworzenie zagrożenia życiu zwierząt – pszczół. Ponieważ pszczoła miodna jest zwierzęciem, które prowadzi dzienny tryb życia (w dużym uproszczeniu rzecz biorąc) i jej bytność jest uzależniona od zbioru nektaru, pyłku i wody w ciągu dnia.

Dlatego art. 68. wymusza stosowanie środków ochrony roślin po locie pszczół i innych owadów zapylających. Zabieg taki musi być przeprowadzony późnym wieczorem lub w nocy.

Należy również dodać, iż nie ma środka ochrony roślin, który nie byłby trucizną – dlatego podczas stosowania nawet „bezpiecznych” substancji wykonujący zabieg musi o tym pamiętać i wykonać go w taki sposób, aby środek ten zdążył wyschnąć przed lotem pszczół.

GCZK Brzyska: IMGW-PIB OSTRZEGA:
Burze z gradem: stopień 1, prawdopodobieństwo: 80%
Od: 2020-05-27 11:00
Do: 2020-05-27 18:00
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.

Obwieszczenie

W dniu 26 maja 2020 roku o godzinie 1200 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się

Sesja Rady Gminy Brzyska

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia przypadających gminie Brzyska należności cywilno-prawnych od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID 19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzyska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną na budowę dróg gminnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brzyska oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości Wróblowa i Dąbrówka „Dąbrówka”.
 13. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2019 rok.
 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 15. Sprawozdanie finansowe gminy Brzyska za 2019 rok.
 16. Wolne wnioski i dyskusje
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

 Stanisław Maddejczyk

 

krus.png.jpg

 

Komunikat o zasiłku     

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną,
nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Ustawa ta umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z 2019 r., poz. 1564) za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 następuje na wniosek, po rozpatrzeniu którego Kasa wyda stosowną decyzję.