Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Brzyskach

Dane podstawowe:
38-212  Brzyska 11
Regon  004011130
NIP - 6851963813
Tel/fax: ( 13) 4460103                
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. od  7.00-15.00

GOPS działa w oparciu o następujące akty prawne:
-uchwała nr XI/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Brzyskach z 27 lutego 1990  w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach
- statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach przyjęty Uchwałą nr XIX/114/08 Rady Gminy Brzyska z dnia 23 lipca 2008
- regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2010 Kierownika GOPS w Brzyskach z dnia 06.01.2010

Struktura organizacyjna GOPS-u w Brzyskach:
1. Dział środowiskowy
2. Dział świadczeń rodzinnych
3. Księgowość
 
Kierownik GOPS- Beata PrzepióraPomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:
− wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
− podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są  zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej.

FORMY POMOCY:
Katalog podstawowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych:
1. pieniężne:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i celowy specjalny,
2. niepieniężne:
- praca socjalna,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa,
- sprawianie pogrzebu,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- kierowanie do domów pomocy społecznej
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach realizuje Rządowy Program zgodnie z Ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267 poz. 2259). W ramach programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania oraz wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenie jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków.
Pomoc w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznawana jest bezpłatnie osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 526,50 zł, tj. 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej zweryfikowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Pomocą w zakresie dożywiania objęte są dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne.
Program ten jest realizowany we wszystkich szkołach na terenie Gminy Brzyska.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany;
- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej:
 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł (wysokość  rewaloryzowana), zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł (wysokość  rewaloryzowana),, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
1) sieroctwa;
2) bezdomności;
3) bezrobocia;
4) niepełnosprawności;
5) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
6) przemocy w rodzinie;
7) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rejony Środowiskowe:
Lucyna Tutro - specjalista pracy socjalnej-miejscowość Brzyska ;
Edyta Taraba- pracownik socjalny-  miejscowość Błażkowa ;
Maria Wojdyła – specjalista pracy socjalnej - miejscowości Dąbrówka, Lipnica Dolna, Kłodawa, Ujazd, Wróblowa ;

Procedura ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej- wymagane dokumenty
Postępowanie w sprawie świadczeń  pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu. Podstawą udzielenia pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia zlożenia wniosku o przyznanie prawa do świadczenia z pomocy społecznej .
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc zobowiązane są do udokumentowania swojej trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej  na podstawie następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2) odcinka, zaświadczenia właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
3) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
4) zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
5) zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
6) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o bezrobociu
7) zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
8) zaświadczenie dokumentujące długotrwałą chorobę i leczenie
9) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
10) zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej;
11) oświadczenia o stanie majątkowym.
Druki do pobrania:
1. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej
2. Wniosek o przyznanie dożywiania dla uczniów w szkole
3. Wzór zaświadczenia o wynagrodzeniu z pracy

II. Świadczenia Rodzinne

Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego prowadzą :
Agnieszka Samborska
Małgorzata Rakoczy

ZASIŁEK RODZINNY
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504,00 zł lub w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który został ustalony (68,00 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka.
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
- 18 roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
- 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 -dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w  związku małżeńskim
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 -osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje
2. ojciec dziecka jest nieznany
3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
Wysokość zasiłku jest uzależniona od wieku dziecka. W okresie od 1 listopada 2009 r. wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi:
- 68,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
 -91,00 zł na dziecko do ukończenia 18 roku życia
 -98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty).
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:
a) małżonków lub jednego z małżonków,
b) rodziców lub jednego z rodziców,
c) opiekuna faktycznego dziecka,
d) opiekuna prawnego dziecka,
e) osoby uczącej się,
f) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,
g) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują tylko osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.
Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki z tytułu:
- urodzenia się dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- rozpoczęcia roku szkolnego

Okres zasiłkowy
Okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych – oznacza to okres od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Ponadto realizowane są świadczenia
1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje rodzinom bez względu na dochód, jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
2. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:
a) niepełnosprawnemu dziecku;
b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) osobie, która ukończyła 75 lat.
d) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
- matce lub ojcu
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
- zawarła związek małżeński
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych z tego funduszu.
Wymagane dokumenty - świadczenia rodzinne
Do wniosku o świadczenia rodzinne  należy dołączyć odpowiednio:
1. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy;
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
3. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
4. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
g) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,
h)zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczenia społecznego
Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  należy dołączyć odpowiednio:
- zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne bezskuteczności egzekucji zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów
- zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów
- inne zaświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia praw do świadczeń, w tym: dokument stwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej, zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności.
Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa wymienione wyżej oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowana jest przez Bank Spółdzielczy Kołaczyce – Punkt Kasowy Brzyska w terminie od 25 do 30 każdego miesiąca.
Druki do pobrania:
1. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
2. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
3. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
4. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
5. Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
6. Wzór wniosku  o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
7. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

III. Księgowość

GOPS w Brzyskach jest samodzielną jednostką budżetową podporządkowaną bezpośrednio Radzie Gminy
Działalność GOPS finansowana jest:
- ze środków budżetu państwa,
- ze środków budżetu gminy,
- ze środków pozabudżetowych,
Całość spraw planowania, budżetu i sprawozdawczości finansowej prowadzą:
księgowa - Renata Michalska
referent- Barbara Ramut
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej prowadzona jest w Kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czynnej jest od godz. 8.00 do godz.14.00.