Charakterystyka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach

 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach została prawdopodobnie założona w 1912 r. ( źródło- Kronika Parafii Brzyska). Założycielami straży pożarnej byli : proboszcz miejscowej parafii ksiądz Franciszek Matwijkiewicz,  wójt gminy Wojciech Rakoczy oraz kierownik szkoły Michał Lachman. Po zarejestrowaniu straży w Starostwie Powiatowym CK w Jaśle, właściciel dworu Stanisław Kotarski, przy pomocy gminy, Kółka Rolniczego oraz składek zamożniejszych gospodarzy zakupił w Tarnowie sikawkę czterokołową do zaprzęgu konnego oraz umundurowanie i podstawowe wyposażenie osobiste strażaków. W następnych latach wykonano we własnym zakresie przez miejscowych rzemieślników (kowali, stolarzy) niektóre akcesoria strażackie, m.in. bosaki ( osęki), siekiery, łomy, drabinę i inny drobny sprzęt. Do straży należało wówczas 18-tu mężczyzn w wieku do 50 lat.
 Do wybuchu I wojny światowej straż pożarna w Brzyskach była należycie usprzętowiona i wyćwiczona. Przy ćwiczeniach  szkoleniowych strażaków i gaszeniu pożarów wzorowano się na „regulaminie ogniowym” miasta Kołaczyc z 1892 r. Często organizowano wspólne ćwiczenia ze strażami ochotniczymi z Kołaczyc, Błażkowej i Ujazdu. Pomyślny rozwój straży w Brzyskach, podobnie jak wielu innych jednostek w tym rejonie został zakłócony w okresie pierwszej wojny światowej. Reaktywacja działalności OSP nastąpiła w 1922 r. lecz była ona już dużo słabsza niż w okresie przedwojennym. W 1926 roku przeprowadzono gruntowną reorganizację straży i przyjęto w jej szeregi młodych członków. Wybrano tez nowy zarząd w składzie: ks. Stefan Szymkiewicz-proboszcz miejscowej parafii został prezesem, Władysław Madejczyk- naczelnikiem, Kazimierz Kopera- zastępcą naczelnika, Jan Jurkowski-sekretarzem, Jan Kopera-skarbnikiem. OSP liczyła wówczas 16 członków. Zarząd OSP zgłosił swoją przynależność do Okręgowego Związku OSP w Jaśle. W latach 1926-1932 jednostka rozwinęła dość szeroką  działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej jak i w zakresie kulturalno-oświatowym. W tym czasie organizowano zabawy ludowe, festyny oraz przedstawienia teatralne „Jasełka” w okresie Bożego Narodzenia. Uzyskane tą drogą dochody przeznaczano na zakup potrzebnego sprzętu strażackiego. Zakupiono m.in. nową sikawkę czterokołową o nazwie „Sanocka 23”, nowe mundury, czapki rogatywki i hełmy. Wobec tego, że sprzęt był przechowywany w budynkach gospodarczych naczelnika Osp, zbudowano remizę drewnianą „szopę” na sikawkę i sprzęt, która stanęła w centrum wsi opodal kościoła.
 Wybuch II wojny światowej w 1939 roku przerwał pomyślny rozwój OSP. Jednak przez cały okres okupacji hitlerowskiej OSP działała jako „przymusowa straż Pożarna, która była szkolona i wizytowana przez Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej z Jasła.  W 1945 roku OSP reaktywowano i skompletowano sprzęt strażacki, przechowywany w prywatnych budynkach gospodarczych. W 1958 r. straż otrzymała pierwsza motopompę M-200, którą wymieniono w 1965 r. na M-800.
 Na początku lat 60-tych OSP zbierała materiały budowlane na budowę remizy, którą ukończono w 1969 r. Podczas przekazywania nowej remizy do użytku OSP otrzymała pierwszy samochód marki Star 25 z Komendy Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Jaśle.  Samochód ten służył w Brzyskach do 1989 roku.
 W latach 90-tych rozbudowano remizę, przygotowano dwa stanowiska garażowe. W zamian za samochód Star 25 OSP otrzymała ciężki wóz bojowy Jelcz GCBA 6/32, przekazany z Zawodowej Straży Pożarnej przy Podkarpackich Zakładach Rafineryjnych w Jaśle. Dodatkowo jednostka otrzymała lekki samochód gaśniczy marki Żuk GLM-8/8. W 1997 roku OSP Brzyska została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z poważniejszych akcji ratowniczo-gaśniczych w jakich tym okresie OSP Brzyska brała udział należy zaliczyć gaszenie drewnianego kościoła w Sieklówce, magazynów w Wolicy oraz pożaru na terenie Rafinerii Nafty w Jaśle.
 Strażacy z Brzyska chętnie angażują się w różnego rodzaju prace na rzecz lokalnej społeczności, jako przykład można wymienić udział w pracach przy doprowadzeniu prądu na górę Liwocz w ramach budowy krzyża” milenijnego”, który został tam ustawiony w grudniu 2002 r.
 Biorąc pod uwagę rywalizację sportowo-pożarniczą, strażacy z Brzysk byli zawsze jednostką wiodącą na ternie gminy, jak również zajmowali czołowe miejsca  w zawodach rejonu jasielskiego. Sukcesy na szczeblu wojewódzkim jednostka zaczęła odnosić od 1995 roku kiedy zdobyła tytuł mistrza województwa krośnieńskiego w zawodach sportowo-pożarniczych OSP, co upoważniło ją do udziału w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn OSP w Częstochowie w 1996 r. W zawodach tych strażacy z Brzysk zajęli 13-te miejsce. Od 1997 roku do chwili obecnej OSP Brzyska zajmuje pierwsze miejsca w zawodach rejonowych i powiatowych. W 2007 roku drużyna zdobyła tytuł mistrza województwa podkarpackiego, a startując w zawodach krajowych w tym samym roku zajęła 10-te miejsce. Na uwagę zasługuje także fakt, że jednostka z Brzysk jako jedyna z powiatu jasielskiego uczestniczy w rywalizacji sportowo-pożarniczej OSP według europejskiego regulaminu CTIF, zajmując czołowe lokaty w województwie oraz uczestniczy w zawodach krajowych ( Parczew-2004)
 Znaczące osiągnięcia  jednostka odnotowuje także w pracy z młodzieżą pożarniczą. Przy OSP działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt   i chłopców, uczestnicząc nieprzerwanie w rywalizacji sportowo-pożarniczej od początu 1990 roku. Od 2002 roku MDP zajmuje pierwsze miejsca w zawodach powiatu jasielskiego, uczestniczy w zawodach wojewódzkich (Lubaczów 2002, Krzeszów-2004, Hucisko-2006, Krzeszów-2008). W zawodach wojewódzkich w Hucisku w 2006 roku dziewczęca MDP zdobyła mistrzostwo województwa podkarpackiego, kwalifikując się na zawody krajowe w Słubicach. W zawodach tych dziewczęta zdobyły 3 miejsce, co jest największym dotychczas osiągnięciem drużyn sportowo-pożarniczych z Brzysk na arenie krajowej.
 W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Brzyskach jest jednostką typu   S-2 (posiada dwa samochody pożarnicze), ciężki samochód gaśniczy Jelcz GCBA 5/32 i lekki samochód ratowniczy Ford-Transit, przystosowany do ratownictwa technicznego i powodziowego. Na stanie jednostki znajduje się podstawowy sprzęt pożarniczy i pomocniczy jak : motopompy P05, pompa pływająca, pompa szlamowa, agregat prądotwórczy, piła do cięcia betonu, piła do drewna.  OSP posiada Jednostkę  Operacyjno-Techniczną kategorii II, prowadzi działania gaśnicze, ratownictwa technicznego, powodziowego, medycznego oraz działania zabezpieczające.
 W skład JOT wchodzi 20 ratowników posiadających wymagane wyszkolenie podstawowe oraz dowódcze. OSP użytkuje na podstawie umowy użyczenia budynek remizy, który jest własnością Gminy Brzyska.  Budynek jest parterowy ze strychem, posiada dwa boksy garażowe, na dachu zamontowana jest alarmowa syrena elektryczna. W remizie jest zainstalowany system zdalnego alarmowania DSP.
Jednostka OSP Brzyska jako działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym  wchodzi w skład odwodu operacyjnego województwa podkarpackiego. Ponadto, jako usytuowana w pobliżu Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. jest jednostką ratowniczą ujętą w planie obrony przeciwpożarowej tego zakładu.
Ochotnicza Straż pożarna w Brzyskach jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000143186. Na dzień 31 grudnia 2008 roku jednostka liczy 49 członków czynnych, 31 członków młodzieżowych oraz 6 członków honorowych.
Zarząd jednostki składa się z 10-ciu osób, prezesem OSP jest  dh Sławomir Madejczyk, naczelnikiem – dh Jan Madejczyk.