Harmonogram dyżurów członków Terytorialnej Komisji Wyborczej w Brzyskach

Załączniki:
Dostęp do URL (http://migracja5.samorzad.pl/attachments/article/1674/Informacja%20na%20strone%20internetow%C4%85%281%29.pdf)Harmonogram[ ]

 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://migracja5.samorzad.pl/attachments/article/1670/uchwa%C5%82a%2022.12.pdf)Uchwała[ ]

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach ponownych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w latach 2014-2018

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://migracja5.samorzad.pl/attachments/article/1669/Wyja%C5%9Bnienie%20.pdf)Wyjaśnienie[ ]

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRZYSKA

z dnia 10 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i  uchwały Rady Gminy Brzyska Nr XLII/278/14
z dnia 27 sierpnia 2014r.  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Brzyska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz zarządzenia nr 24/2015 Wojewody podkarpackiego z dnia 3 lutego 2015r., podaję do publicznej wiadomości informację:

o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych w okręgu, w którym zarządzono wybory oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
w ponownych wyborach do Rady Gminy Brzyska zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lutego 2015r w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Brzyska w okręgu wyborczym nr 11.

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://migracja5.samorzad.pl/attachments/article/1662/Kalendarz%20wybor.pdf)Kalendarz wyborczy[ ]
Dostęp do URL (http://migracja5.samorzad.pl/attachments/article/1662/Zarz%C4%85dzenie%20Wojewody%20Podkarpaco.pdf)Zarządzenie[ ]