Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzyskach

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych działa na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisję powołał Wójt gminy Brzyska.

Zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują:

  • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

  • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
    - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci
    i młodzieży

  • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

  • Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem określonych przepisów ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

  • Podejmowanie czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego

  • Opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.

Realizacja zadań, o których wcześniej mowa, prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W celu pozyskania środków na finansowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gmina pobiera od handlujących alkoholem na terenie gminy opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę ta wynosi:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (wina)
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W całości te środki finansowe przeznaczane są na działania zmierzające do przeciwdziałania alkoholizmowi, jako chorobie, która niestety objęła swoim zasięgiem także wielu mieszkańców naszej gminy. W szczególności działania komisji skierowane są do dzieci i młodzieży, by wskazać młodym ludziom inne formy zachowań niż spożywanie alkoholu, a przede wszystkim zachęcić ich do uprawiania sportu, rozbudzić inne zainteresowania i uświadomić zgubne skutki nadużywania alkoholu.

Corocznie do komisji wpływają wnioski różnych jednostek organizacyjnych, instytucji, stowarzyszeń, klubów sportowych czy osób prywatnych, o dofinansowanie ich działań zbieżnych z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi. Najwięcej podań wpływa od szkół z terenu gminy z prośbą o dofinansowanie różnego rodzaju konkursów, rozgrywek czy zawodów, których myślą przewodnią jest profilaktyka antyalkoholowa.

Takie dofinansowanie te podmioty otrzymują i poszczególne zadania na bieżąco realizują.

W przedstawionym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. zawarte są działania podobne do tych z lat ubiegłych. Jednak jedna z najważniejszych form działania to szeroko rozumiana profilaktyka, a krzewienie kultury fizycznej i sportu jest najlepszym działaniem profilaktycznym. Zachęcamy do współpracy w tym zakresie, poza klubami sportowymi, przede wszystkim szkoły. Mam nadzieję, że wspólnie uda się nam chociaż w niewielkim stopniu ograniczyć sięganie przez młodzież po alkohol. Za dotychczasową współpracę w tym zakresie serdecznie dziękuję dyrektorom jednostek oświatowych i wszystkim instytucjom oraz osobom, które niejednokrotnie nie szczędząc swojego czasu, wspomagają działania Komisji.