Załącznik do Uchwały Nr XVIII/140/16

Rady Gminy w Brzyskach

    z dnia 28 grudnia 2016 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

I. Wprowadzenie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program określa kierunki podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wskazuje podmioty odpowiedzialne za ich realizację, określa źródła finansowania tych zadań, przedstawia również zadania własne gminy wynikające z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z treścią tych ustaw zadania wykonuje się w szczególności przez:

-          tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu czy sięgania po narkotyki.

-          działalność wychowawczą i informacyjną

-          ograniczanie dostępności alkoholu i narkotyków

-          leczenie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

-          zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Na zadaniach tych należy skupić szczególną uwagę, dlatego że problemy związane z alkoholem należą do tej grupy problemów społecznych, które przybierają bardzo duże rozmiary i powodują szkody zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. W związku z powyższym, celem działań podejmowanych przez gminę jest zmniejszenie problemów powodowanych przez alkohol i narkotyki w całej populacji, a nie tylko w grupie podwyższonego ryzyka, ponieważ na szkody związane z alkoholem i narkotykami narażony jest każdy mieszkaniec gminy, niezależnie od tego czy pije, czy bierze, czy nie.

Adresatami programu są mieszkańcy gminy Brzyska, a w tym m. in. osoby uzależnione i zagrożone patologiami społecznymi wraz ze swoimi rodzinami, jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, w których występują problemy związane z uzależnieniami, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, placówki oświatowe, Zakład Opieki Zdrowotnej, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu Życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Gminny Program zawiera równocześnie zadania własne gminy w obszarze profilaktyki narkomanii wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Narkomania to drugi problem, na którym należy skupić szczególną uwagę, ponieważ powszechność narkotyków wcześniej była problemem głównie dużych miast, dzisiaj są one obecne w małych miasteczkach, a nawet na wsiach. Nasz gmina również nie jest wolna od tego problemu.

II. Diagnoza problemów uzależnień w gminie Brzyska

Gminy, z racji dysponowania największą wiedzą o problemach swoich społeczności, a także o dostępnych zasobach, mogą przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Konkretne działania profilaktyczne wymagają wiedzy o rozmiarach i charakterze zjawiska. Skala zjawiska uzależnienia od alkoholu na terenie gminy jest jednak trudna do precyzyjnego określenia, a poziom spożycia alkoholu, jak i rozpowszechnienie szkodliwych następstw picia, są różne w zależności od środowiska. Problemy związane z alkoholem to: duża dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu:

W gminie Brzyska  znajduje się łącznie 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i według oficjalnych oświadczeń składanych w Urzędzie Gminy przez podmioty gospodarcze w roku 2015 sprzedano alkoholu za kwotę 2 133.996,98 zł.

III. Cele

Celem Programu w 2017 roku jest:

1. Rozpoznawanie problemów na terenie gminy oraz potrzeb lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu;

2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów:

- poszerzanie wiedzy społeczności lokalnej ukierunkowanej na zwrócenie uwagi na problem używania alkoholu i narkotyków przez dzieci i młodzież ,

- poszerzanie umiejętności rodziców w zakresie ich kompetencji wychowawczych w obszarze  profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci,

- poszerzanie wiedzy osób zajmujących się działaniami profilaktycznymi na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;

3. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują:

- stwarzanie warunków do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym i dotkniętych przemocą domową oraz wyrównywanie ich szans,

- zwiększanie kompetencji osób pomagających dzieciom i pracujących z rodzinami  dotkniętymi problemem uzależnień,

- poprawa funkcjonowania dorosłych członków rodzin osób uzależnionych oraz pijących szkodliwie i ryzykownie;

4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami:

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc,

- poszerzanie wiedzy na temat szkód zdrowotnych wynikających z picia szkodliwego oraz uzależnienia od alkoholu i narkotyków, w tym wspieranie instytucji zajmujących się

  problematyką uzależnień;

5. Edukacja publiczna w zakresie:

- informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu i narkotyków,

- promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji

6. Działalność profilaktyczna polegająca na wspieraniu klubów sportowych działających na terenie gminy, również finansowo, gdyż krzewienie kultury fizycznej i sportu jest najlepszym działaniem profilaktycznym odciągającym młodzież i dzieci od alkoholu i narkotyków, a pozwalająca zdrowo i w sposób wolny od nałogów, spędzić wolny czas.

Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celów Programu, jest realizacja następujących zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków;

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą;

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności  dla dzieci i młodzieży;

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

IV. Zasoby służące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzyskach

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach

3. Posterunek Policji w Kołaczycach

4. Dyrektorzy jednostek oświatowych na terenie gminy Brzyska

5. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach

6. Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzyskach

Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom,leczenia, rehabilitacji i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji szkód społecznych spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem. Zadania ujęte w Programie będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniesionych do kasy gminy przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż tych napojów. Przewidywane środki z tego tytułu: około 38.000,00 złotych.

Członkowie tej Komisji otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości 190 zł brutto, Sekretarz Komisji 210 zł, a Przewodniczący Komisji w wysokości  250 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu Komisji, oraz za przeprowadzenie kontroli w placówkach handlowych na terenie gminy Brzyska. Ponadto Przewodniczący Komisji otrzymywał będzie wynagrodzenie w wysokości 50 zł za każdorazową obecność na posiedzeniu sądu, po uprzednim wezwaniu w charakterze świadka. Przewodniczący Komisji, za przygotowanie materiałów, uczestnictwo i prezentowanie prac i dokumentów Komisji podczas działań kontrolnych instytucji zewnętrznych, czy kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i innych Komisji Rady, otrzymywał będzie wynagrodzenie w wysokości 120 zł za każde spotkanie z jednostką kontrolującą bez względu na czas trwania kontroli.

Załączniki:
Pobierz plik (GMINNY PROGR na 2017.pdf)GMINNY PROGR na 2017.pdf[ ]