REGULAMIN
PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BRZYSKACH

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
- Ustawa - Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Program - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- G.K.R.P.A. - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzyskach,
- Fundusz - planowane środki finansowe przewidziane do wydania wdanym roku z funduszu G.K.R.P.A.,
- Wniosek - wniosek o przyznanie środków finansowych z funduszu G.K.R.P.A.,
- Wnioskodawca - instytucja, która złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych z funduszu G.K.R.P.A.
2. Środki finansowe z funduszu przyznawane są wyłącznie zgodnie z wymogami Ustawy i Programu.
3. Środki finansowe przyznane mogą być wyłącznie na pisemny wniosek instytucji mającej lokalizację na terenie gminy Brzyska lub wykonującą swoją statutową działalność na terenie gminy.
4. Wniosek musi zawierać wysokość wnioskowanej kwoty, szczegółowy opis przeznaczenia tej kwoty, a jeśli jest to kwota cząstkowa - informację o całościowym koszcie przedsięwzięcia (organizacji imprezy, obozu, koloni, zakupu towarów, itp.) oraz wskazać związek z profilaktyką uzależnień, zgodność z Ustawą lub Programem.
5. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony przez G.K.R.P.A. w ciągu 30 dni kalendarzowych, a Wnioskodawca otrzyma pisemną odpowiedź w zakresie rozpatrzenia wniosku.
6. W przypadku braków formalnych we wniosku zostanie on zwrócony Wnioskodawcy w celu uzupełnienia.
7. G.K.R.P.A. w zależności od posiadanych środków finansowych, wnioskowaną kwotę może przyznać w całości, części lub odmówić jej przyznania, jeśli jej przeznaczenie niezgodne będzie z Ustawą lub Programem.

8. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji G.K.R.P.A.

9. Wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć do G.K.R.P.A. pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia wraz kopiami rachunków zakupu, na które przyznane były środki finansowe z funduszu w szczególności pod kątem realizacji programów profilaktyki uzależnień. Sprawozdanie to powinno być złożone w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia przedsięwzięcia, lub w terminie wyznaczonym przez G.K.R.P.A. jednak nie później niż do 15 grudnia każdego roku.

10. Nie złożenie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia na które przyznane były środki finansowe w określonym terminie powoduje wykluczenie tego podmiotu z możliwości uczestniczenia w finansowaniu programów w roku następnym.

11. G.K.R.P.A. zastrzega sobie prawo dokonania kontroli Wnioskodawcy, co do sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych z funduszu.

12. W przypadku stwierdzenia przez G.K.R.P.A. wydatkowania przez Wnioskodawcę przyznanych środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem, G.K.R.P.A. zażąda od Wnioskodawcy zwrotu kwoty już wydatkowanej.

13. W przypadku przekroczenia przez Wnioskodawcę wysokości przyznanych środków finansowych, G.K.R.P.A. zastrzega sobie prawo odmowy pokrycia powstałej różnicy z funduszu G.K.R.P.A., jeśli nie było to wcześniej uzgodnione z G.K.R.P.A. - wymagana forma pisemna.

14. Warunkiem uzyskania środków finansowych z funduszu G.K.R.P.A. jest wcześniejsze
złożenie wniosku zgodnego z załącznikiem do Regulaminu, spełniającego jego
warunki, a przy ponownym wniosku, zrealizowanie obowiązków wynikających z
pozytywnie rozpatrzonego poprzedniego wniosku.

Załącznik do Regulaminu: Wzór wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii

Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN.pdf)REGULAMIN.pdf[ ]