1) Wysokość stawek podatku od nieruchomości:

a) Od gruntów:

  •  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi /rzemiosło, wytwórczość, handel, usługi/ - 0,35 zł od 1m² powierzchni, pozostała działalność - 0,84 zł od 1m² powierzchni,
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł od 1 m² powierzchni.

b) Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych - 0,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 9,00 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 1,50 zł od 1m² powierzchni użytkowej.

c) Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2) Zwolnienia z podatku od nieruchomości:

a) Budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

b) Grunty zajęte pod drogi ,oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr"- w zakresie nie objętym zwolnieniem na mocy odrębnych przepisów

c) Budynki i grunty zajęte na potrzeby ochrony zdrowia.

d) Budynki lub ich części, przeznaczone na cele mieszkalne duchownych w zakresie nie objętym zwolnieniami określonymi w ustawach regulującymi stosunki między Państwem a Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi.

e) Nieruchomości lub ich części przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej nie objętej zwolnieniami ustawowymi.

f) Nieruchomości lub ich części zajęte na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej.