Gmina Brzyska administracyjnie leży w województwie podkarpackim a dokładnie w północnej części powiatu jasielskiego. W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Błażkowa, Brzyska, Kłodawa, Ujazd, Wróblowa, Lipnica Dolna i Dąbrówka.Od zachodu graniczy z województwem małopolskim, od południa z Jasłem, a od wschody z Kołaczycami i miasteczkiem Brzostek.
Zajmuje powierzchnie 4513ha i liczy obecnie 6400 mieszkańców.
Wiodącą funkcją jest rolnictwo dla którego dopełnieniem są usługi i mieszkalnictwo.
Ziemie te, w średniowieczu należał do opactwa tynieckiego. Najwcześniejsza pisana wzmianka pochodzi z 1354r i zawarta jest w kodeksie dyplomatycznym tynieckim. W innym dokumencie z 1360r. Brzyska wsią dawną jest nazwana „villae antiquae dictae Brzyska”. W 1456r król Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywileje nadane wcześniej klasztorowi.
Własnością opactwa zostały Brzyska do czasów rozbiorowych. Po konfiskacie dóbr Cesarz Józef II sprzedaje wszystkie zajęte przez siebie dobra. Brzyska i okoliczne włości kupuje Eder & Boesner, Friess i spółka. Jeden z późniejszych nabywców zamienia je za Frysztak z Kotarskim, rodziny powiązanej z Brzyskami do czasów II wojny światowej.
Brzyska nie posiada dużych zakładów przemysłowych co nie pozostaje bez znaczenia dla czystości wód i powietrza. Obszar ten leży na terenie Pogórza Karpackiego a dokładniej na malowniczych wzgórzach Pogórza Ciężkowickiego, w paśmie Liwocza, pośród wzniesień tarasowo opadających w kierunku doliny Wisłoki, a tym samym posiada duże walory krajobrazowe. Znajduje się tu nieskażona przyroda oraz obiekty zabytkowe, co sprawia, iż teren ten jest atrakcyjny turystycznie.  
Najwyższy szczyt Liwocz (562m.n.p.m) wyraźnie dominuje w regionie i wchodzi w skład Liwockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Jedną z najważniejszych cech, która wyróżnia Brzyska jest bogactwo przyrodnicze. Najcenniejszym terenem pod względem przyrodniczym w granicach gminy jest Rezerwat leśny „Liwocz” leżący w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. Położony jest we wschodniej części województwa małopolskiego i zachodniej części województwa podkarpackiego.
O wysokiej wartości Parku świadczy fakt występowania na jego obszarze wielu gatunków chronionych. Stwierdzono tutaj 23 gatunki roślin objętych ochroną.
Fauna obfituje przede wszystkim w zwierzynę łowną, jak sarny, jelenie, dziki, lisy oraz gatunki objęte ochroną prawną, m.in.: jeża, gronostaja, łasicę, wydrę. Spotkać możemy także około 140 gatunków ptaków, w tym.: bociana czarnego, kruka, krogulca, myszołowa i jastrzębia.
Obszar ten objęto ochroną prawną ze względu na znaczące walory przyrodnicze i krajobrazowe, a także atrakcyjność turystyczną. Duże kompleksy leśne, silnie rozwinięta granica lasu, urozmaicona rzeźba terenu, głębokie parowy, źródła wody zmineralizowanej, a także liczne stanowiska roślin i zwierząt chronionych stanowiło podstawę do objęcia ochroną prawną tak rozległego obszaru. Obszary chronionego krajobrazu powoływane są także dla zapewnienia ludności terenów rekreacji i wypoczynku. Bliskość ośrodków miejskich, jakimi są Jasło, Dębica, Tarnów i Krosno oraz dobrze rozwinięta sieć dróg stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki, w czym to gmina upatruje swoje nowe możliwości rozwoju.
 


Bezwątpienia największą atrakcją turystyczną regionu jest zlokalizowana na szczycie góry Liwocz platforma widokowa(24m) zwieńczona metalowym krzyżem (18m), z której podziwiać można piękne panorama okolicznych wsi i miasteczek, a w pogodne dni nawet szczyty Tatr. Toteż jest to ulubione miejsce piechurów jak i pielgrzymów. Na szczyt od strony Brzysk prowadzą stacje drogi krzyżowej oraz znajduje się tam wieczna szopka z figurami naturalnych rozmiarów, która jest wielką atrakcja dla najmłodszych. Na szczyt Liwocza prowadzą liczne szlaki turystyczne oraz szlaki spacerowe oraz dogodne do wędrówki leśne ścieżki. Jedna z nich prowadzi od strony Brzysk obok studni z źródlaną wodą siarczkową.
O wspomnianej górze Liwocz opowiada parę pięknych podań. Ponoć gdy wybudowano Biecz, na szczycie tej góry istniało już znacznie wcześniej nie mniejsze miasto. Połączono je ze sobą podziemnym tunelem, którym Królowa Jadwiga uciekała z grodu Bieckiego przed Tatarami. Gdy dotarli w pośpiechu do Liwocza, tak znajdujące się miasteczko, jak i sam tunel zawaliły się na głowy tatarskich oddziałów, zapadając się pod ziemie. Inna wersja tej legendy głosi, że tymi, którzy znaleźli się w zasypanym korytarzu, byli rycerze polscy. Zasnęli oni wielowiekowym snem.
Wschodnia część gminy położona jest w dorzeczu rzeki Wisłoki. Teren ten na odcinku „Ostoja Magurska do mostu na trasie Pilzno – Kamienica objęty jest europejską siecią ochrony przyrody NATURA 2000. Posiada bogatą sieć rzeczną i melioracyjną, starorzecza, małe oczka wodne, tereny zalewowe oraz liczne stawy wyrobiskowe obfite w ryby. Jest to teren wypoczynkowy oraz idealny do uprawiania sportów wodnych.
Ziemia Brzyska dla odwiedzających gości, oprócz bogatej przyrody zaproponować może liczne zabytki i atrakcje turystyczne. Teren ten ma swój specyficzny i indywidualny charakter, ukształtowany przez historię i żyjących tu ludzi. Bogate dziedzictwo kulturowe to spuścizna minionych pokoleń. Zadziwia pod względem zachowanych zabytków i historycznych miejsc.
Do zabytków architektury o najwyższych walorach kulturowo – krajobrazowych zaliczyć należy: pałac szlachecki rodziny Kotarskich z parkiem z XVII wieku, neogotycki kościół murowany z 1879 roku p.w. św. Marii Magdaleny, a w nim gotycka chrzcielnica z 1563 roku oraz kamienny ołtarz z wizerunkiem patronki parafii pędzla Gramatyki. Na cmentarzu parafialnym można znaleźć wiele zabytków XIX - wiecznej kamieniarki oraz kaplice grobową w stylu anglikańskim z 1859 roku.
W Lipnicy Dolnej, w otulinie parku obej¬rzeć można modrzewiowy dworek ziemiański z przepięknie zdobionym gankiem należący kiedyś do rodziny Rylskich.
Na terenie gminy Brzyska znajdują się wyremontowane cmentarze z okresu I wojny światowej. Są to obiekty zaprojektowane przez Gustava Rossmanna, na których spoczywają żołnierze niemal z całej ówczesnej Europy.
Do atrakcji turystycznych Gminy możemy zaliczyć również najwyższy w Polsce krzyż mierzący 40 m wysokości, znajdujący się w miejscowości Ujazd- wybudowany jako wotum wdzięczności Polonii amerykańskiej z Chicago.
Kolejną atrakcją jest (grota) uroczysko zwane ”Diabla Izdebka” nieopodal szlaku żółtego w przysiółku Osiny nad Wróblową. Ważnym elementem w krajobrazie gminy są liczne zabytkowe kapliczki.
Teren gminy nadaje się doskonale do weekendowej turystyki aktywnej – pieszej. Znajduje się tu dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycznych oraz turystyki rowerowej, gdzie można odbywać wycieczki mało uczęszczanymi bocznymi drogami z licznymi punktami widokowymi. Osoby ceniące spokojny wypoczynek nad wodą połączony z wędkowaniem mają do dyspozycji liczne stawy oraz rzekę Wisłokę. Atrakcją ostatnich lat są cieszące się wielką popularnością spływy kajakowe.
Aby urozmaicić ofertę turystyczną, Gminny Ośrodek Kultury organizuje liczne cykliczne imprezy, do ważniejszych zaliczyć można: Dni Liwocza, Sobótki, Dni chleba, rajdy rowerowe.
Podczas tych imprez pokosztować można regionalnego jadła oraz spróbować nalewek i miodów pitnych.
W najbliższym czasie planuje się wydzielić tereny rekreacyjne z przeznaczeniem na konne przejażdżki.
Zatem jak widać gmina Brzyska jest naprawdę pięknym zakątkiem Polski, w której każdy znaleźć może tu znakomite warunki do wypoczynku aktywnego jak i beztroskiego leniuchowania. Jeżeli chcecie Państwo naprawdę wypocząć –przyjedzcie do Brzysk. Serdecznie zapraszamy.