Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

 

Perspektywa 2014 2020Środki unijne w programach krajowych

Program Infrastruktura i Środowisko - 27,4 mld euro

Program Inteligentny Rozwój - 8,6 mld euro

Program Wiedza Edukacja Rozwój - 4,7 mld euro

Program Polska Cyfrowa - 2,2 mld euro

Program Polska Wschodnia - 2 mld euro

Program Pomoc Techniczna - 0,7 mld euro

 

Program Infrastruktura i Środowisko - Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. 

Program Inteligentny Rozwój - program finansujący badania, rozwój i innowacje.

Program Wiedza Edukacja Rozwój - aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program Polska Cyfrowa ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Program Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.

Program Pomoc Techniczna ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.

Ponadto w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,5 mld euro) oraz Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro).

Programy regionalne  - poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.  Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Środki unijne w programach regionalnych:

 • Dolnośląskie - 2,25 mld euro
 • Kujawsko-Pomorskie - 1,9 mld euro
 • Lubelskie - 2,23 mld euro
 • Lubuskie - 0,9 mld euro
 • Łódzkie - 2,25 mld euro
 • Małopolskie - 2,87 mld euro
 • Mazowieckie - 2,08 mld euro
 • Opolskie - 0,9 mld euro
 • Podkarpackie - 2,1 mld euro
 • Podlaskie - 1,21 mld euro
 • Pomorskie - 1,86 mld euro
 • Śląskie - 3,47 mld euro
 • Świętokrzyskie - 1,36 mld euro
 • Warmińsko-Mazurskie - 1,72 mld euro
 • Wielkopolskie - 2,45 mld euro
 • Zachodniopomorskie - 1,6 mld euro

Gmina Brzyska z uwagi na położenie objęta została Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020. Jest to najważniejszy instrument polityki rozwoju regionu dla obecnej perspektywy finansowej.

Program stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, wynikające z analizy barier i potencjałów województwa podkarpackiego uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Na realizację Programu zostanie przeznaczone 2 114,2 mln euro, z czego EFRR stanowi 1 519,5 mln euro, natomiast EFS 594,7 mln euro. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.

Najważniejsze strony introny internetowe dot. funduszy UE na podkarpaciu:

http://prow.podkarpackie.pl/

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/

Dla mieszkańców, NGO-sów oraz firm z terenu naszej gminy także strona LGD LIWOCZ, która jest realizatorem Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dysponentem środków na jej realizację: 

http://www.lgdliwocz.pl/