Celem projektu jest utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzyskach.

 

Już od września 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzyskach będzie funkcjonował dodatkowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat. 

 

W ramach projektu zostaną sfinansowane wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem nowego oddziału przedszkolnego, w tym zatrudnienia nauczycieli, zakupu wyposażenia  (mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych), adaptacji pomieszczeń, dodatkowych zajęć dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do SP w Brzyskach  z logopedii, rytmiki i plastyki.

 

Koszty całkowite - 299 749,45 zł

Wkład własny/ rzeczowy - 29 975,00 zł

Dofinansowanie UE - 269 774,45 zł

Termin realizacji projektu: 1.08.2016 r. - 31.07.2017 r.

 

 

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej”.