Projekt dotyczy poprawy warunków nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Brzyska i obejmuje:

 

1. Przebudowę sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Brzyskach

2. Przebudowę oraz wyposażenie pracowni komputerowych  w  Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brzyskach, Szkole Podstawowej  i Gimnazjum w Błażkowej oraz Zespole Szkół w Wróblowej;

3. Wyposażenie  pracowni matematycznych w Szkole Podstawowej w Brzyskach, Szkole Podstawowej  w Błażkowej oraz Zespole Szkół w Wróblowej;

4. Przebudowę podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku SP i Gimnazjum w Błażkowej.

 

Koszty całkowite – 853 769,84 zł

Wkład własny – 128 056, 90 zł

Dofinansowanie UE – 725 655,44 zł

Termin realizacji projektu: 18.01.2016 r. - 31.03.2018 r.

 

 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Spójność społeczna i przestrzenna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania: 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.