Przedmiotem projektu jest opracowywanie Programu Rewitalizacji Gminy Brzyska na lata 2017 - 2023

 

REWITALIZACJA – to działanie skupione na zdegradowanym/zaniedbanym obiekcie/obszarze, którego celem jest znalezienie dla niego nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obiekt/obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja obejmuje problemy techniczne, środowiskowe, społeczne, gospodarcze i rozwojowe.
Program rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Umieszczenie zadania w tym dokumencie jest jednym z elementów niezbędnych do pozyskania środków europejskich na działania związane z rewitalizacją.

 

Koszty całkowite – 53 600,00 zł

Wkład własny – 5 360,00 zł

Dofinansowanie UE – 48 240,00 zł

Termin realizacji projektu: 2.11.2016 r. - 31.03.2017 r.

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, zatwierdzonego decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 9 grudnia 2014 roku nr C(2014) 9550 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020” do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce.

Program przyjety Uchwałą nr XXI/155/17 Rady Gminy Brzyska w dniu 29 marca 2017 r. do pobrania poniżej.