W wyniku realizacji projektu uporządkowano teren parku, zakupiono zadaszenie estradowe oraz wykonano częściowe ogrodzenie i oświetlenie parku dworskiego w Brzyskach.

Całkowity koszt projektu: 102 263,33 zł

Dofinansowanie UE: 65 336,00 zł

Termin realizacji: rok 2009

Projekt zrealizowano ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.