Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Brzyska poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych oraz zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych do prawidłowej realizacji tych zajęć.

 

Całkowity koszt projektu:  102 900,00 zł

Dofinansowanie UE:  102 900,00 zł

Termin realizacji: X.2011 - VIII.2012

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.