Projekt partnerski realizowany wspólnie z gminami: Dębowiec, Tarnowiec, Jasło, Skołyszyn.

Cel ogólny – poprawa standardów zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez 5 JST woj. Podkarpackiego na podstawie wyników samooceny CAF

Działania: rozwój dostępności usług publicznych m.in. poprzez stworzenie punktu obsługi klienta oraz wdrożenia nowych usług na platformie ePUAP,  szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników JST, wdrożenie systemu monitorowania satysfakcji klientów i samooceny Urzędu, rozwój dokumentów strategicznych.

Całkowity koszt projektu:  1 709 770,00 zł

Dofinansowanie UE:  1 709 770,00 zł

Termin realizacji: VII.2012 - XII.2013.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.