Cel ogólny – podniesienie oferty edukacyjnej Gimnazjum w Brzyskach polegającej na realizacji programu rozwojowego wyrównującego szanse edukacyjne, rozwijającego kompetencje kluczowe i zdolności do zatrudnienia u min. 90% z 114 dzieci objętych wsparciem do 30.06.2013 r.

 

 Całkowity koszt projektu:  215 370,00 zł

Dofinansowanie UE:  188 794,50 zł

Termin realizacji: X.2012 - VI.2013.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.