Cel ogólny – wsparcie min. 90% z 58 uczniów ZS w Wróblowej w zakresie wyrównywania ich szans edukacyjnych poprzez nadrobienie zaległości, poszerzenie wiedzy i rozwijanie umiejętności kluczowych, rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych
i doradztwo zawodowe – wzmocnienie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez wprowadzenie programu rozwojowego szkoły do 30.06.2013 r.

 

Całkowity koszt projektu: 157 850,00 zł

Dofinansowanie UE: 137 625,47 zł

Termin realizacji: X.2012 - VI.2013.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.