Celem ogólnym projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia przez aktywizację zawodową i społeczną min. 54 z 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia
i ubóstwa z terenu Gminy Brzyska z których co najmniej 12 osób znajdzie zatrudnienie do
31 maja 2014 r.

 

Całkowity koszt projektu:  809 950,00 zł

Dofinansowanie UE:  :  809 950,00 zł

Termin realizacji: II.2013 – V.2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.