Cel ogólny: zwiększenie udziału dzieci przedszkolnych w edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych 25 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Brzyska (obwód SP w Błażkowej) poprzez utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego przy SP
w Błażkowej i objecie projektem do końca roku szkolnego 2013/2014.

Całkowity koszt projektu:  473 800,00 zł

Dofinansowanie UE:  402 730,00 zł

Termin realizacji: II.2013 - VII.2014.

Termin złożenia wniosku: lipiec 2012

Termin podpisania umowy: luty 2013

Termin rozliczenia wniosku: lipiec 2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.