Celami ogólnymi projektu było zmniejszenie zużycia energii dostarczonej do budynków oraz poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń;

W ramach projektu wykonano następujące prace:

1. Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brzyskach – wykonano modernizację instalacji c. o. w Gimnazjum, wykonano nową instalację c.o. w Szkole Podstawowej, zastąpieniono kotłownię węglową kotłownią gazową z zespołem kogeneracyjnym.  

2. Dom Ludowy w Błażkowej – zgodnie z projektem wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu oraz nową kotłownię gazową i instalację c.o.i c.w.u. wymieniona została także stolarka okienna i drzwiowa,

3. Budynek wielofunkcyjny (Urząd Gminy Brzyska i Dom Ludowy w Brzyskach) – wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymieniona został stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowano instalację c. o.

 

Całkowity koszt projektu  1 768 105,97 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE:  1 284 138,42 zł

Termin realizacji: VII.2013 - VI.2014

Termin złożenia wniosku: Sierpień 2012

Termin podpisania umowy: Lipiec 2013

Termin rozliczenia projektu: lipiec 2014

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach 2 osi priorytetowej „Infrastruktura techniczna”.