Celem projektu było podniesienie jakości pracy 6 oddziałów przedszkolnych w 3 publicznych szkołach podstawowych w Gminie Brzyska poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. 

W ramach projektu przy szkołach podstawowych powstały nowe lub zostały doposażono istniejace place zabaw, zakupiono wyposażenie łazienek, kuchni oraz sal przedszkolnych a także nowe zabawki, pomoce dydaktyczne oraz artykuły plastyczne.

Całkowita wartość projektu: 523 619,80 zł

Dofinansowanie UE: 523 619,80 zł

Termin realizacji: I.2014 - XI.2014.

Termin złożenia wniosku :Wrzesień 2013

Termin rozliczenia: XI.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.